General Terms and Conditions

STANDARDVILKÅR hos CWi Moss AS, org.nr: 918 859 632 (heretter kalt “CWi”)

1. Medlemskap

Ved aksept av disse vilkår og betingelser får Medlemmet tilgang til CWi som definert i medlemsavtale for CWi med tilhørende vilkår. De ulike medlemskapene inkluderer følgende:

a) Mini-medlemskap:

 • Resepsjon/service crew, normalt betjent på hverdager fra 08.00 – 16.00.
 • Tilgang til / Arbeidsplass i område spesifisert i medlemsavtale
 • Profilering av firma / firmabranding i område spesifisert i medlemsavtale
 • Medlemsrabatter
 • Tilbud om deltakelse på utvalgte events
 • Telefonrom
 • High speed Wifi
 • CWi-app
 • Gjesteparkering (på merkede plasser)
 • Postmottak
 • Fellesutgifter (strøm/varme etc.)

Mini-medlemskap har også tilgang til følgende ytelser mot ekstra betaling (se egen prisliste):

 • Møterom
 • Videokonferanserom
 • Spesialrom
 • Kaffe
 • Printer
 • Oppbevaringsskap
 • Fortrinnsrett til spesielle events
 • Andre spesialtilbud spesifisert i medlemsavtale

b) Open fixed, Open flex og Office-medlemskap

Samme fordeler som mini-medlemskap, samt

 • Angitte møterom: rom spesifisert i medlemsavtale
 • Videokonferanserom
 • Arbeidsplass i kreativ- og stillesone (Open-medlem)
 • Arbeidsplass i kontor/prosjektrom (Office-medlem)
 • Tilgang til Lounge i kreativ sone
 • Minikjøkken
 • Kaffe/Te (i tilknytning til minikjøkken)
 • Printer, inkl. inntil 200 sider print pr. mnd (se egen prisliste) Open fixed, Open flex og Office-medlemskap har også tilgang til følgende ytelser mot ekstra betaling (se egen prisliste):
 • Møterom som ikke er inkludert i standardmedlemsskapet
 • Spesialrom
 • Oppbevaringsskap
 • Fortrinnsrett til spesielle events
 • Serverrom (etter avtale)
 • Andre spesialtilbud spesifisert i medlemsavtale

2. Benyttelse av medlemskap

Retten til å benytte seg av medlemskapet i CWi gjelder kun registrerte medlemmer. Medlemskapet er personlig og kan ikke benyttes av andre.

Medlemmer med flex-plasser plikter å forlate arbeidsstasjonen ryddet ved utløp av hver arbeidsdag. Samtidig plikter hvert enkelt medlem å rydde sin arbeidsstasjon ved utløp av medlemsperioden.

Medlemskapet må kun benyttes til kontorvirksomhet. Endring av virksomheten, herunder drift av annen beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke av CWi. Medlemmet plikter å behandle så vel arbeidsstasjon som eiendommen med tilbørlig aktsomhet.

Medlemskapet er lokalisert i et co-workingsenter som brukes sammen med andre, og medlemmet har selv risikoen for egen virksomhet som drives i lokalene. I den utstrekning medlemmet blir kjent med konfidensiell informasjon gjennom bruk av CWI, plikter vedkommende å ikke videreformidle informasjonen, samt behandle slik informasjon konfidensielt.

3. Betaling

Medlemskontingenten som angitt i medlemsmedlemsavtalen forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned.

Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på CWi’s konto. Ved manglende/for sen betaling av medlemskontingenten kan medlemmets nøkkelkort sperres og medlemmet nektes adgang til lokalene.

Ved forsinket betaling av Vederlaget, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Leverandøren har rett til å kreve gebyr ved purring.

CWi forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte betingelser, herunder medlemskontingent.

4. Vedlikehold og endringer

CWi skal sørge for, og bekoste alt utvendig og innvendig vedlikehold, samt utskifting av tekniske innretninger. CWi skal pr. overtakelse besørge og bekoste at lokalene er i samsvar med offentligrettslige bygningstekniske krav for drift av kontorvirksomhet i Co working senteret. Offentligrettslige krav pr. overtakelse som følge av medlemmets virksomhet/bruk av arbeidssted/lokalene, som ikke er av bygningsteknisk eller reguleringsmessig karakter, er medlemmets ansvar. Medlemmet kan ikke foreta endringer i eller av co-workingsenteret/lokalene uten skriftlig forhåndssamtykke av CWi.

CWi har til enhver tid adgang til å gjøre ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc. Medlemmet må finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i Medlemskontingenten, med mindre ulempene for Medlemmet er vesentlige. CWi kan fritt endre lokalenes og fellesarealenes størrelse, beliggenhet og utforming.

5. CWi’s ansvar

CWi er ansvarlig for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel. Hva gjelder mangel, forutsettes det at mangelen er vesentlig.

Erstatningens størrelse begrenses uansett oppad til månedlig innbetalt medlemskontingent, med mindre CWi har handlet svikaktig eller grovt uaktsomt. Ved eventuell forlengelse, gjelder tilsvarende begrensning for tap i forlengelsesperioden.

CWi har ikke ansvar for tap tilknyttet IT-sikkerhet eller lignende for medlemmet, ved bruk av IT-systemer, serverrom, internett-tilkobling eller sikkerhet ved CWi sitt nettverk. Medlemmet har selv ansvar for å holde egne eiendeler og interesser mv. forsikret.

CWi sin resepsjon- og service crew er behjelpelig med mottak og formidling av medlemmets besøk, og bistår med lokalets utstyr og fasiliteter i tidsrommet. Resepsjonen er normalt betjent i perioden 08.00 – 16.00 alle hverdager utenom ferie- og helligdager.

CWi er ansvarlig for å holde seg innenfor de lover som gjelder for GDPR.

Medlemmet har ikke rett til å holde tilbake vederlag til sikkerhet for de krav. Medlemmet har eller måtte få mot CWi som følge av forsinkelse eller mangel. Dersom Medlemmet ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra CWi’s side som grunnlag for heving, krever dette skriftlig forhåndsvarsel om at Avtalen kan bli hevet dersom misligholdet ikke opphører.

6. Medlemmets ansvar

Alle medlemmer skal ta hensyn til hverandre. Medlemmet er ansvarlig for skader og mangler i forbindelse med medlemskapet som er selvforskyldt, og for eventuelle eksterne personer Medlemmet har gitt tilgang til lokalet.

Medlemmet er ansvarlig for all skade eller mangler som skyldes Medlemmet selv eller personer som Medlemmet har gitt tilgang til Lokalene.

Medlemmet har ansvar for å holde egne eiendeler og interesser mv. forsikret.

Skulle Medlemmet gjøre seg skyldig i vesentlig mislighold av avtalen, herunder Standardvilkårene og Husordensreglene kan CWi heve denne. Medlemmet plikter da straks å fraflytte Lokalet, fjerne personlige eiendeler og tilbakelevere tilgangskort og nøkler til skap. Eventuelle eiendeler som Medlemmet oppbevarer hos CWi, og som ikke umiddelbart fjernes, vil fjernes på Medlemmets ansvar og risiko.

CWi`s erklæring om heving av avtalen på bakgrunn av vesentlig mislighold, skal være skriftlig og begrunnet.

Vesentlig mislighold foreligger blant annet dersom:

a) Medlemmet vesentlig misligholder sin plikt til å betale medlemskontingent eller oppfylle andre krav som springer ut av medlemsavtalen, standardvilkår eller husordensregler.

b) Medlemmet, tross skriftlig advarsel fra CWi, i vesentlig grad fortsetter å opptre på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse for CWi, eiendommen eller øvrige brukere.

c) Medlemmet uten å ha rett til det, helt eller delvis overlater bruken av medlemskapet til andre.

d) Medlemmet benytter medlemskapet og/eller Lokalene på annen måte eller til andre formål enn forutsatt.

e) Medlemmet for øvrig misligholder sine plikter på en måte som gjør det nødvendig å bringe medlemsavtalen til opphør, herunder foretar gjentatte og vesentlige brudd på husordensreglene.

Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å betjene sine kunder og besøkende.

7. Personvern og bruk av sensorteknologi

Det at CWI stiller kontorlokaler og -fasiliteter til disposisjon innebærer at personopplysninger vil kunne bli behandlet. Dette gjelder særlig kontaktinformasjon som navn, telefonnummer og e-postadresse, og behandlingsgrunnlaget vil som regel være for å oppfylle vår avtale med medlemmet eller vår berettigede interesse i å sikre lokalene. For nærmere informasjon, se https://www.cwi.no.personvern.html og vår personvernerklæring som finnes der.

CWi forbeholder seg retten til å benytte sensorer i bygningsmassen for å kartlegge bruk av bygget på generell basis, som bidrag til å skape en best mulig brukeropplevelse for medlemmene. Bruken av sensorer vil søkes gjort anonymt, slik at enkeltpersoner ikke identifiseres, men om dette ikke lar seg gjøre i tilstrekkelig grad anses uansett CWi’s interesse ref. ovennevnte målsetninger større enn en eventuell ulempe for det enkelte Medlem, da opplysningene som evt registreres kun vil bli benyttet til ovennevnte formål.

Om nødvendig vil CWi utarbeide samtykkeskjemaer som vil måtte signeres for videre rett til bruk av de berørte arbeidsplassene / lokalene.

8. Brann/destruksjon

Ved brann eller annen hendelig begivenhet, kan CWi erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser under medlemsavtalen.

Dersom CWi skulle bli permanent ute av stand til å levere ytelsene som inkludert i medlemskapet, vil denne avtalen opphøre. Medlemmet må i slikt tilfelle kun betale medlemskontingent for, og eventuelle tilleggstjenester de har benyttet, frem til dato for opphør av avtalen.

9. Merverdiavgift

Medlemmer som ved signering av medlemsavtalen innestår for at det er registrert i merverdiavgiftsregisteret og at medlemskapet skal brukes i merverdiavgiftspliktig virksomhet plikter å opprettholde denne merverdiavgiftsstatusen fra tidspunkt for kontraktsignering og i hele medlemsperioden. Registrering i merverdiavgiftsregisteret er et vilkår for samtlige Open fixed og Office medlemmer i hele medlemsperioden.

CWi har rett til å legge merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats på medlemskontingenten, og eventuelle tilleggsytelser. Egne priser gjelder for ikke-mva pliktige medlemmer.

Medlemmet skal ved forespørsel fra CWi, uten ugrunnet opphold, fremlegge skriftlig bekreftelse på avgiftsstatus.

Medlemmet skal holde CWi skadesløs for ethvert tap CWi måtte bli påført som følge av avvik mellom den avgiftsstatus medlemmet har oppgitt og faktisk avgiftsstatus. Inkludert i tap som nevnt i forrige punktum er redusert fradragsrett, tilbakeføring/justering av fradragsført inngående merverdiavgift, renter, tilleggsavgift og øvrige kostnader forbundet med slikt tap. Ved beregningen av CWi’ tap skal det også tas hensyn til skattemessige konsekvenser for CWi.

Eventuelle krav som følge av bestemmelsene i dette punkt 9, forfaller til betaling ved påkrav.

10. Taushetsplikt

Sensitiv informasjon (personlig eller forretningsmessig) som medlemmet kommer over og som gjelder andre medlemmer, medlemmers arbeidstakere, gjester eller nærstående, har medlemmet taushetsplikt om.

11. Annen utilbørlig adferd

Annen atferd som ikke kan plasseres under noen av de ovenfor nevnte husordensregler, er ikke tillatt dersom den kan karakteriseres som utilbørlig. Ulovlig adferd skal alltid regnes for å være utilbørlig.

12. Tvangsfravikelse

Medlemmet vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis medlemskontingenten ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven §§ 13-2 tredje ledd (a) og (e).

13. Endringer

CWi forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte betingelser og medlemsvilkår.

14. Lovvalg og tvisteløsning

Alle forhold tilknyttet denne medlemsavtalen, herunder standardvilkårene og husordensreglene, reguleres av norsk rett. Eiendommens stedlige verneting vedtas som verneting i alle tvister som gjelder denne avtalen.

I den grad avtaleforholdet er underlagt husleieloven, vil følgende bestemmelser i husleieloven ikke gjelde: §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd, 10-5 og 10-6. For øvrig er det disse standardvilkårene og de vedlagte husordensreglene som gjelder i de tilfeller der disse har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.

HUSORDENSREGLER

hos CWi Moss AS, org.nr: 918 859 632 (heretter kalt “CWi”)

1. Anvendelsesområde og formål

Disse husreglene gjelder mellom CWi og Medlem tilknyttet CWi co-working space. Formålet med husordensreglene er å fastsette retningslinjer for bruk av CWi sitt utstyr og lokaler. Reglene har også som formål å sikre et miljø hvor alle kan trives og få størst mulig faglig utbytte ved å benytte seg av co-workingsenteret.

2. Tilgang til lokaler

 • CWi er normalt bemannet mandag-fredag mellom kl 8:00 og 16:00 (med unntak av helligdager).
 • Nøkkel/nøkkelkort tildeles ved tegnet medlemsskap. Nøkkelkortet gir tilgang til lokalene 24/7.
 • Medlemmet er ansvarlig for nøkkel/nøkkelkortet. Kortet er personlig og kan ikke kopieres, deles, lånes m.v.. Dersom Medlemmet mister kortet, skal CWi umiddelbart varsles. Erstatningskort utstedes mot et gebyr på kroner 400,-. Ved avsluttet medlemskap skal nøkkel/nøkkelkort tilbakeleveres.

3. Bruk av lokaler

I lokalene er følgende ikke tillatt:

 • Røyking, rusmidler og liknende
 • Dyr (med unntak av førerhund eller ved spesialavtale med CWi),
 • Oppbevaring av sykler eller andre transportmidler,
 • Oppbevaring av materialer, utstyr eller annet som kan innebære fare for brann, eksplosjon, eller på annen måte utgjøre en fare for person- bygg, og/eller materiell.
 • Montering / Oppheng av hyller, bilder fast utstyr, installasjoner eller liknende uten forhåndsavtale med CWi.
 • Endringer som bytting av låser, systemer, møblement eller annet,
 • Å medbringe egne møbler, interiør og liknende, uten avtale med CWi
 • Bruke lokalene eller dets fasiliteter til andre aktiviteter enn forutsatt arbeid, herunder bruke lokalene til overnatting, firmaarrangementer, servering av alkohol og private arrangementer uten etter avtale med CWi.

4. Møterom

 • Møterom må bookes via CWi sin bookingside eller app.
 • Møterom kan bookes inntil 3 timer pr. møte.
 • Reservert møterom som ikke tas i bruk innen 15 minutter kan kanselleres eller overtas av andre medlemmer.
 • Medlemmet skal hensynta antall møtedeltakere når man booker møterom.
 • Møterom skal forlates ryddet, dvs. stoler settes på plass, tavler/whiteboard tørkes, søppel sorteres og fjernes, kopper og glass settes i oppvaskmaskin og eventuelt søl fjernes. Spray og kluter er tilgjengelig i minikjøkkenet.

5. Arbeidsplasser

 • Personlig areal skal holdes ryddig.
 • Ubrukt open-flex arbeidsplass utover en time kan benyttes av andre.
 • Private eiendeler, mat, drikke, søppel e.l. skal ikke etterlates på fleksible arbeidsplasser, eller i andre deler av Lokalet.

6. Minikjøkken

 • Medlemmet skal bidra til å holde minikjøkken ryddig ved å sette i, starte og tømme oppvaskmaskin ved behov.
 • Mat og drikke skal ikke legges permanent i kjøleskapet. Varer utgått på dato vil bli kastet uten varsel.

7. Markedsføring og reklame i lokalene

 • Medlemmet skal til enhver tid forholde seg til CWi sine retningslinjer for markedsføring og reklame i Lokalene.
 • Skilting og annen reklame skal ikke settes opp uten CWi’s forutgående samtykke.

8. Mat og drikke

 • Måltider skal inntas i områder som er avsatt til slikt formål.
 • Av hensyn til andre medlemmer skal det ikke spises i møterom eller ved arbeidsplasser.

9. Aktsomhetsplikt, renhold, kildesortering og rydding

 • Ethvert medlem skal behandle alle deler av Lokalet, dets utstyr, og møbler med aktsomhet.
 • Medlemmet plikter å rydde/rengjøre utstyr, møbler og installasjoner etter bruk, samt overholde anvist kildesortering i Lokalet.

10. Utstyr, IT og nettverk

 • Møterommene inneholder datautstyr som kun skal benyttes i forbindelse med bruk av møterom. Utstyret skal ikke flyttes/bringes ut av angjeldende møterom.
 • Ethvert Medlem besørger innkjøp av kontorrekvisita til eget bruk.
 • Medlemmet har tilgang til CWi’s trådløse nettverk. Nettverket skal ikke brukes til noen form for ulovlig aktivitet, ulovlig nedlastning og/eller opplastning, besøke nettsider med innhold som kan virke støtende for andre. m.v.
 • CWi har intet ansvar eller risiko for medlemmers egne data og hardware/it utstyr.

11. Elektrisk strøm

 • Elektrisk strøm skal kun brukes til normal belysning, strøm til personlige datamaskiner og små apparater, med mindre det er blitt gitt særskilt tillatelse av CWi i forkant.

12. Hensyn til andre brukere

 • Samtlige medlemmer har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Et overordnet mål er at medlemmene skal kunne drive networking og skaffe forbindelser på arbeidsplassen. For ikke å forstyrre arbeidende, oppfordres medlemmene til å drive networking i fellesarealene.
 • Støynivået skal holdes på et arbeidsvennlig nivå, slik at man ikke er til sjenanse for andre medlemmer. Medlemmene skal forholde seg til gjeldende regler for ulike soner (jf. stille- og kreativ sone). Herunder skal medlemmet holde ringelyden på telefonen på et lavt nivå.
 • Medlemmet skal tilstrebe en hygienisk adferd i Lokalet, herunder ivareta generelle krav til renslighet, lukt, sykdom og helse. Ved fare for smitte skal Medlemmet ikke oppholde seg i Lokalet før inkubasjonstiden er over.

13. Besøkende

 • Medlemmet kan ha besøk av gjester i møterom og sosiale soner ifm egen virksomhet. Medlemmet er ansvarlig for egne gjester og deres opptreden i Lokalene.
 • Medlemmet forplikter seg til å påse at gjester er kjent med og overholder medlemsvilkår og husordensregler.
 • Gjester skal registreres i resepsjonen.

14. Endring av husordensreglene

 • CWi forbeholder seg rett til å endre husordensreglene ved behov med virkning for fremtidig bruk av co-working space. Medlemmet vil varsles på e-post eller telefon, som vedkommende selv har registrert hos CWi.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende husordensregler.

15. Brudd på husordensregler

 • Ved brudd på husordensreglene, kan CWi avslutte medlemskapet med umiddelbar virkning.

Om informasjonskapsler på denne nettsiden

Informasjonskapsler er viktige for at nettstedet skal fungere på riktig måte. Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Disse husker påloggingdetaljer og sørger for sikker pålogging, innsamling av statistikk for å optimere nettstedets funksjonalitet og levere skreddersydd innhold i forhold til interessene dine. Klikk på «Godta og fortsett» for å godta informasjonskapsler og gå rett til nettstedet, eller klikk på «Cookies Policy» nederst på siden for å se en mer detaljerte beskrivelser.

Ved spørsmål ta kontakt med oss på [email protected]

Accept & Continue